Pożyczka płynnościowa – to nazwa nowego instrumentu wsparcia przedsiębiorstw z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które zostały dotknięte skutkami epidemii wywołanej koronawirusem. Na ten cel przeznaczono blisko 31 milionów złotych.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaktualizował Strategię Inwestycyjną Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ten sposób udało się przeznaczyć blisko 31 milionów złotych na pożyczkę płynnościową, która ma poprawić sytuację finansową firm, odczuwających skutki pandemii.

Pożyczka płynnościowa to wsparcie obrotowe udzielane na zasadach pomocy de minimis skierowane do mikro, małych i średnich firm województwa warmińsko-mazurskiego. Z pozyskanych środków będzie można pokryć bieżące koszty działalności, jak opłaty ZUS, koszty wynajmu, ale też wynagrodzenia pracowników, zobowiązania handlowe czy nakłady inwestycyjne konieczne do adaptacji firmy do nowych warunków rynkowych.

Kwota pożyczki nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych. Całkowity okres spłaty wynosi 6 lat. Karencja kapitałowo-odsetkowa trwa do 12 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,28% i uzależnione jest od stopy bazowej.

Informacje o trybie składania wniosków o pożyczkę płynnościową publikowane będą na stronach www.wrota.warmia.mazury.pl.