Zakończył się pierwszy nabór wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Kolejny trwa do 8 maja. Do 23 kwietnia do Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie wpłynęło prawie 2 tysiące wniosków. Część z nich zawierała błędy. W poniższym poradniku wskazujemy na te najczęstsze. W kolejnym odpowiemy też na najczęściej zadawane przez wnioskodawców pytania.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie przyjmowane są wnioski o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb ustawy), dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających innych pracowników (art. 15 zzc ustawy), niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (art. 15 zzd ustawy) oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15 zze ustawy).

Najwięcej błędów popełnianych jest w przypadku instrumentu, który cieszy się największym zainteresowaniem przedsiębiorców, czyli niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Oto wykaz najczęściej popełnianych błędów przez wnioskodawców, które mają wpływ na opóźnienie rozpatrzenia wniosku, a tym samym wypłaty kwoty pożyczki.

  • Brak kompletu dokumentów. W każdym przypadku należy złożyć wniosek o udzielenie pożyczki, podpisaną umowę pożyczki oraz załącznik nr 1 do wniosku, czyli formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
  • Nieprawidłowe odpowiedzi w załączniku nr 1 do wniosku. W punkcie B1 prawidłowa odpowiedź w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą to „nie dotyczy”. W przypadku spółek osoba uprawniona do reprezentacji odpowiada na pytanie „Tak” lub „Nie” (dotyczy firm działających na dzień 31.12.2019). W przypadku firm rozpoczynających działalność od 01.01.2020 zaznacza się odpowiedź „Nie dotyczy”.

W punkcie B2 w każdym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź „Tak” lub „Nie”.

W punkcie B3 w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zaznacza się odpowiedź „Nie dotyczy”. W pozostałych przypadkach „Tak” lub „Nie”.

W punkcie C w przypadku firm, które faktycznie otrzymały już pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, wypełnia się punkt w całości. W innym przypadku zaznacza się odpowiedź „Nie”.

  • W przypadku składania wniosku w wersji papierowej, w części B należy uzupełnić wszystkie dane osoby składającej wniosek.

Drugim najpopularniejszym instrumentem wsparcia przedsiębiorców jest dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających innych pracowników. I w tym przypadku pojawiają się błędy, które mają wpływ na wydłużenie terminu rozpatrywania wniosków.

  • Brak kompletu dokumentów. W każdym przypadku należy złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania, podpisaną umowę oraz załącznik nr 1 do wniosku, czyli formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
  • Nieprawidłowe odpowiedzi we wniosku. W części C wniosku należy wpisać łączny obrót za okres 2 wybranych miesięcy 2020 roku i łączny obrót za okres 2 analogicznych (tych samych) miesięcy z 2019 roku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

W części D wniosku należy wpisać liczbę miesięcy, na jaką wnioskuje się o udzielenie dofinansowania, miesiąc złożenia wniosku oraz łączną kwotę dofinansowania za wszystkie miesiące wskazane w pierwszym polu.

  • Nieprawidłowe odpowiedzi w załączniku nr 1 do wniosku. W punkcie B1 w każdym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź „Tak” lub „Nie”.

W punkcie C w przypadku firm, które faktycznie otrzymały już pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, wypełnia się punkt w całości. W innym przypadku zaznacza się odpowiedź „Nie”.

W przypadku dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców wypełniając wniosek wraz z załącznikami należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Brak kompletu dokumentów. W każdym przypadku należy złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania, podpisaną umowę oraz wszystkie załączniki (załącznik nr 1, 2, 3).
  • Nieprawidłowe odpowiedzi we wniosku. W części C w punkcie „wnoszę o przyznanie dofinansowania od miesiąca” należy wpisać miesiąc złożenia wniosku. Okres dwóch miesięcy wskazanych w tej części musi kończyć się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
  • Przenosząc dane z kalkulatora spadku obrotów gospodarczych do wniosku należy upewnić się co do poprawności kopiowanych danych.
  • Nieprawidłowe odpowiedzi w załączniku nr 1 do wniosku. W każdym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”, „Nie” lub „Nie dotyczy”.

W punkcie C w przypadku firm, które faktycznie otrzymały już pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, wypełnia się punkt w całości. W innym przypadku zaznacza się odpowiedź „Nie”.

W przypadku wszystkich wypełnianych wniosków i załączników, w zależności od formy złożenia (papierowej lub elektronicznej) należy pamiętać o podpisaniu wszystkich dokumentów.

W przypadku wszystkich instrumentów pomocowych, aby ułatwić kontakt, wnioskodawcy proszeni są o wpisywanie numeru telefonu kontaktowego oraz – w miarę możliwości – również adresu e-mail.

Artykuł został przygotowany przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie 27 kwietnia 2020 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie powyższego artykułu i ewentualne szkody z tym związane.