„Drogowskaz na biznes 7” – to tytuł projektu, dzięki któremu mieszkańcy powiatów iławskiego, ostródzkiego, działdowskiego i nowomiejskiego mogą otrzymać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Już wkrótce dotacje na założenie firmy będzie można uzyskać też w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie. Obecnie trwa już nabór na szkolenia i kursy zawodowe.

Wsparcie z ATUTU. Dotacja i pomostowe na rok

O projekcie, realizowanym przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” z Ostródy, można było przeczytać już w marcu na stronach internetowych Inkubatora Technologicznego w Iławie. Warto dodać, że na mocy porozumienia Fundacji z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie, jedno z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych projektu otwarte zostało w Iławie. Funkcjonuje ono w inkubatorze przy ulicy Andersa 12, a pracownicy inkubatora odpowiedzialni są za informowanie o projekcie, wydawanie i przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych oraz wsparcie doradcze. To duże ułatwienie dla mieszkańców powiatu iławskiego, którzy są zainteresowani założeniem własnej firmy, szczególnie teraz, w okresie epidemii.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby w wieku od 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie jednego z czterech powiatów: ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski oraz zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa i należące do jednej z dwóch grup docelowych. Grupa I to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniające minimum jedno z kryteriów: osoba powyżej 50 roku życia, kobieta, osoba z niepełnosprawnością, osoba niskowykwalifikowana (tj. posiadająca wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie), osoba długotrwale bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy). Grupa II to bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych, będących w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz osoby pracujące.

Na chwilę obecną rekrutacja nadal trwa do kategorii kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (grupa I) oraz do bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (grupa II).

Warto dodać, że wsparcie z Fundacji „ATUT” to nie tylko dotacja na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 złotych, ale też możliwość odbycia szkoleń grupowych i indywidualnych, a także finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie 1 000 złotych netto przez okres 12 miesięcy.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” pozyskała środki na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie do końca 2022 roku. Jego łączna wartość to ponad 6 milionów złotych.

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie też rusza z dotacjami

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację aktywnych form wsparcia. Pochodzą one z trzech programów finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy oraz z Unii Europejskiej.

W tej chwili trwa nabór wniosków na szkolenia i kursy zawodowe. Realizowane będą one w ramach trójstronnych umów szkoleniowych, na wniosek pracodawców oraz w formie szkoleń indywidualnych, na wniosek osób bezrobotnych. Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji i uprawnień będą mogły skorzystać z dofinansowania kosztów do 5 tysięcy złotych. Ponadto urząd pracy sfinansuje koszty badań lekarskich, ewentualnych dojazdów na szkolenia i wypłaci stypendium. O udział w szkoleniu mogą ubiegać się wszyscy bezrobotni, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które utraciły pracę w czasie epidemii COVID-19. Na ten cel urząd zabezpieczył ponad 500 tysięcy złotych.

Z kolei ponad 2,5 miliona złotych przeznaczone zostanie na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych (łącznie będzie to ponad 70 dotacji) i dla przedsiębiorców na refundację kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy (powstanie 26 nowych miejsc pracy).

Przyjmowanie wniosków planowane jest na wrzesień tego roku. Ogłoszenia dotyczące naboru i szczegółowe zasady przyjmowania wniosków zostaną udostępnione już wkrótce na stronie internetowego Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie www.pup.ilawa.pl.

Osoby, które chciałyby przygotować się do złożenia wniosku na rozpoczęcie działalności i skonsultować się z ekspertem księgowości na etapie planowania, mogą wziąć udział w bezpłatnych spotkaniach z ekspertem księgowości, które regularnie odbywają się w inkubatorze. To szansa, by wybrać odpowiednią metodę opodatkowania i odnaleźć się w gąszczu przepisów podatkowych. Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu 89 671 79 10 lub 89 671 79 11. Najbliższe spotkanie zaplanowano na 20 sierpnia.