Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Konkurs skierowany jest do firm z Polski Wschodniej, w tym z województwa warmińsko-mazurskiego. Został uruchomiony w ramach działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Mali i średni przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na udział w konkursie, będą mogli aplikować nawet o 20 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na inwestycje związane z wprowadzeniem w firmie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych.

Co ważne, oprócz wsparcia finansowego, przedsiębiorca będzie mógł otrzymać także pomoc w dostosowaniu procesów zachodzących w firmie do funkcjonowania w sytuacji epidemiologicznej.

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć między innymi na pokrycie kosztów inwestycji takich jak nabycie lub wytworzenie środków stałych, zakup nieruchomości, robót i materiałów budowlanych czy wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług doradczych.

Istotne jest to, by firma, która będzie chciała wziąć udział w konkursie, miała przychody nie mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku.

Warunkiem wystąpienia o dofinansowanie jest też przynależność do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. klastra lub izby gospodarczej.

Na złożenie wniosku przedsiębiorcy mają miesiąc. Nabór kończy się 24 września. Całkowity budżet konkursu to 150 mln zł.

Więcej informacji znaleźć można na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.