Od 7 do 9 kwietnia w Powiatowym Urzędzie Pracy można będzie składać wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych. W tym roku do dyspozycji przedsiębiorców z terenu powiatu iławskiego jest aż 1,5 miliona złotych.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych to z jednej strony instrument wspierający lokalne firmy, z drugiej wzrost zatrudnienia na terenie powiatu. Przedsiębiorcy będą mogli starać się o refundację w wysokości 25 tysięcy złotych na jedno nowe utworzone stanowisko pracy.

1 milion złotych przeznaczony zostanie na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia, które spełniają jeden z warunków: są długotrwale bezrobotne, są osobą niepełnosprawną, mają powyżej 50 lat lub mają niskie kwalifikacje. Refundacje te finansowane będą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

500 tysięcy złotych trafi z kolei na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla pozostałych osób bezrobotnych. Te środki pochodzą z Funduszu Pracy.

Informacje na temat naboru wraz z pełną dokumentacją i regulaminem znaleźć można na stronie internetowej www.pup.ilawa.pl. Wnioski przyjmowane będą od 7 do 9 kwietnia w godzinach pracy urzędu. Wnioski przesyłać można też pocztą – w tym przypadku pod uwagę będzie brana data wpływu do urzędu. Kolejność wpływu wniosków nie będzie decydować o przyznaniu dofinansowania.

Informacji w sprawie naboru udzielają Ewa Dorociak (tel. 89 644 32 18) oraz Renata Zielińska (tel. 89 644 32 19).