6 września rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników. Z warunkami naboru, którego celem jest poprawa pozycji lokalnych firm i pracowników na rynku pracy, już teraz zapoznać się można na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.

To już drugi w tym roku nabór o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na początku roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przeznaczył na ten cel 400 tysięcy złotych. Zainteresowanie pierwszym naborem było duże. W ciągu dwóch dni do urzędu wpłynęło 157 wniosków. Wartość wszystkich złożonych wniosków prawie przekroczyła 1 milion złotych.

Tym razem do rozdysponowania wśród przedsiębiorców z terenu powiatu iławskiego będzie 271 tysięcy złotych. Informacja z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o przyznaniu samorządowi powiatu dodatkowych środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego trafiła do Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie pod koniec lipca.

Przypomnijmy, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy, która jest przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje są nieadekwatne do wymagań zmieniającej się gospodarki i sytuacji na rynku pracy.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego sfinansować będzie można między innymi kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych a także badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

Zgodnie z listą priorytetów wskazanych przez Radę Rynku Pracy środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą mogły zostać przeznaczone w tym roku na kształcenie pracodawców zatrudniających cudzoziemców, kształcenie pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych czy kształcenie osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Lista priorytetów obejmuje również kształcenie osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Premiowane będzie również nabywanie kompetencji cyfrowych przez osoby dorosłe.

Pełna lista priorytetów znajduje się w ogłoszeniu o naborze, które opublikowane zostało na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, zaś ich szczegółowy opis w załączniku do ogłoszenia o naborze.

Wnioski w wersji papierowej składać będzie można osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie przy ul. 1 Maja 8B, wysyłając pełną dokumentację listownie na ten sam adres oraz elektronicznie poprzez platformę www.praca.gov.pl. Wszelkich informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego już teraz udzielają Ewelina Wolf-Kitkowska (tel. 89 644 32 13) oraz Anna Kazała (tel. 89 644 32 12). Nabór wniosków zostanie zakończony w dniu, w którym wartość składanych wniosków przekroczy 150% limitu będącego w dyspozycji urzędu.