19 sierpnia ogłoszony zostanie nabór zgłoszeń podmiotów chcących ubiegać się o przyjęcie do Inkubatora Technologicznego w Iławie. Nabór potrwa do 23 sierpnia.

Do celów naboru udostępnione zostały tym razem dwa umeblowane biura o powierzchni 18,65 m2 i 17,5 m2 w budynku przy ulicy Andersa 12. Ubiegać się mogą o nie firmy technologiczne i firmy sektora usług oraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, pod warunkiem zarejestrowania działalności do 31 października.

Czas pobytu w Inkubatorze wynosi 12 lub 24 miesiące. Niezależnie od długoterminowego wynajmu biur, Inkubator – poza naborem – oferuje też możliwość krótkoterminowego wynajmu biurek i sali spotkań: na godziny lub dni.

Jedynym dokumentem wymaganym do złożenia w naborze jest wypełniony formularz zgłoszenia. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi maksymalnie w terminie 7 dni od dnia zamknięcia naboru i zakończy się ogłoszeniem wyników naboru na stronach internetowych www.inkubator.ilawa.pl i www.pup.ilawa.pl.

Zasady wyboru firm oraz zasady pobytu w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatorze Technologicznym w Iławie określa Regulamin. Cena wynajmu powierzchni w Inkubatorze za 1 m2 wynosi 20 zł brutto.

Ogłoszenie o naborze, formularz zgłoszenia i pozostałe dokumenty związane z ogłoszeniem o naborze zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie:

 

  1. Ogłoszenie o naborze
  2. Formularz zgłoszenia
  3. Karta oceny
  4. Projekt umowy
  5. Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego
  6. Regulamin Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie
  7. Cennik usług
  8. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami
  9. Oświadczenie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  10. Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis