Regulamin

Regulamin uczestnictwa w projekcie pilotażowym
„Kadry Nowoczesnej Gospodarki”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pilotażowym pn. „Kadry Nowoczesnej Gospodarki”, zwanym dalej „Projektem” i korzystania z form wsparcia przewidzianych w Projekcie.
 2. Wykonawcą Projektu, na mocy Porozumienia nr IT.572.3.2021 z dnia 30.09.2021 r. pomiędzy Powiatem Iławskim a Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie, jest Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, zwany dalej „Urzędem”.
 3. Projekt jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Pracy w oparciu o umowę nr 27/2021/P z dnia 11.08.2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii (ministrem właściwym ds. pracy) a Powiatem Iławskim.

§ 2
Informacje o projekcie

 1. Projekt testuje innowacyjny system wsparcia pozwalającego na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych istotnych dla rozwoju lokalnego rynku pracy.
 2. Projekt zakłada umożliwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy udziału w rozbudowanym szkoleniu z wybranego języka programowania (.NET, Delphi, Java) oraz podstaw branżowego języka angielskiego, zwanym dalej „Szkoleniem”.
 3. Celem Projektu jest stworzenie efektywnego instrumentu, wspierającego tworzenie wykwalifikowanej i elastycznej kadry pracowników, która stanie się podstawą rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu iławskiego i będzie zdolna do przyciągania nowych inicjatyw gospodarczych z obszaru nowych technologii.
 4. Biurem Projektu jest Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubator Technologiczny w Iławie, ul. Andersa 12, 14-200 Iława.

§ 3
Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia do Projektu odbywają się w formie rejestracji on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, zwanego dalej „Formularzem”, udostępnionego na stronie internetowej www.inkubator.ilawa.pl.
 2. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu przesłania Formularza jest zameldowana na pobyt stały na terenie powiatu iławskiego, a w dniu podpisania „Umowy uczestnictwa w projekcie” jest osobą nieaktywną zawodowo, zarejestrowaną w Urzędzie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.
 3. Procedura rekrutacyjna składa się z trzech etapów:
  • I etap – wstępne zapisy za pośrednictwem Formularza, w wyniku których zebranych zostanie co najmniej 100 zgłoszeń – w terminie: 01.11.2021 – 30.04.2022.
  • II etap – analiza zgłoszeń przez 3-osobową komisję ekspertów, złożoną z pracownika Urzędu oraz dwóch ekspertów zewnętrznych, dodatkowe spotkania rekrutacyjne – w terminie: 03.01.2022 – 13.05.2022.
  • III etap – wybór 36 uczestników Projektu, ustalenie listy rezerwowej na podstawie uzyskanych punktów oraz podział uczestników na grupy – w terminie: do 31.05.2022.
 4. Urząd zastrzega sobie prawo do skrócenia terminów rekrutacji w przypadku wcześniejszego wyłonienia uczestników Projektu.
 5. O zakwalifikowaniu się do Projektu uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres oraz telefonicznie.
 6. Potwierdzeniem udziału w Projekcie jest podpisanie przez uczestnika Projektu „Umowy uczestnictwa w projekcie” w terminie wskazanym przez Urząd, zawierającej szczegółowe zapisy określające prawa i obowiązki stron umowy.
 7. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Urząd przewiduje utworzenie listy rezerwowych uczestników.
 8. W sytuacjach spornych związanych z wyborem uczestników Projektu, głos ostateczny i decydujący ma Urząd, jednakże decyzja będzie podejmowana w oparciu o zasadę równych szans oraz głównych założeń Projektu.

§ 4
Warunki prowadzenia szkolenia

 1. Szkolenie realizowane będzie z wybranych języków programowania (.NET, Delphi, Java) oraz podstaw branżowego języka angielskiego.
 2. Szkolenie odbywać się będzie stacjonarnie w trzech profilowanych grupach i trwać będzie od 8 do 12 tygodni.
 3. Projekt przewiduje stworzenie 3 grup, każda średnio po 12 osób.
 4. Miejscem realizacji Szkolenia będzie miasto Iława.
 5. Szkolenie prowadzone będzie przez firmę zewnętrzną-jednostkę szkoleniową wyłonioną zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Szczegółowy harmonogram Szkolenia zostanie ustalony z firmą zewnętrzną-jednostkę szkoleniową i uczestnikami Projektu.
 7. Szkolenie kończyć się będzie egzaminem wewnętrznym, uzyskaniem oceny, rekomendacji i certyfikatu.
 8. Udział w Szkoleniu jest obowiązkowy, a warunkiem dopuszczenia do egzaminu wewnętrznego jest 100% frekwencja na Szkoleniu.
 9. Urząd wyjątkowo dopuszcza możliwość nieobecności na Szkoleniu spowodowaną chorobą lub ważnymi okolicznościami. Nieobecność musi być usprawiedliwiona zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa pracy lub w przypadku braku odpowiednich przepisów złożeniem stosownych wyjaśnień.
 10. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na Szkoleniu, uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w konsultacjach wyrównawczych na warunkach określonych przez jednostkę firmę zewnętrzną-jednostkę szkoleniową i Urząd.
 11. Urząd może zadecydować o warunkowym dopuszczeniu do egzaminu wewnętrznego.
 12. Urząd może zdecydować o usunięciu uczestnika z Projektu w przypadku stwierdzenia braku udziału w Szkoleniu.

§ 5
Wsparcie dla uczestników Projektu

 1. Uczestnicy Projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Szkoleniu.
 2. W ramach Projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla uczestników:
  • opieka asystenta-doradcy – indywidualne wsparcie przez asystentów-doradców w zakresie coachingu, motywowania, pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów
  • stypendium – finansowe wsparcie w wysokości 1,5 tys. zł. miesięcznie wypłacane uczestnikom Projektu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu uczestnictwa w Szkoleniu
  • „bon na szybki start” – finansowe wsparcie w wysokości 10 tys. zł. wypłacane jednorazowo na wniosek uczestnika Projektu po trzech miesiącach od podjęcia zatrudnienia lub pracy zarobkowej związanej ze Szkoleniem, z rezydenturą podatkową w powiecie iławskim
  • pomoc w zatrudnieniu – kompleksowe wsparcie dla uczestników Projektu w zatrudnieniu w branży IT na terenie powiatu iławskiego
 3. W przypadku podjęcia zatrudnienia lub pracy zarobkowej przez uczestnika Projektu w trakcie pobierania stypendium, wypłata stypendium zostaje wstrzymana.
 4. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
 5. Wypłata „bonu na szybki start” nastąpi nie później niż do dnia 30.12.2022.
 6. Uczestnicy Projektu podlegają procesom monitoringu i ewaluacji, który ma na celu ocenę działań podjętych w ramach Projektu.
 7. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację Projektu jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.
 8. Uczestnik Projektu zobowiązany jest dojechać na miejsce Szkolenia we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i może wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej, przy czym nie mogą być one znane uczestnikowi Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
 3. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania „Regulaminu bezpiecznego uczestnictwa w projekcie”.
 4. Urząd zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 5. O treści zmian Regulaminu każdy uczestnik Projektu zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Urząd na stronie internetowej www.inkubator.ilawa.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu oraz zostanie dodatkowo powiadomiony przez Urząd poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich Formularzu, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 6. W przypadku decyzji ministra właściwego ds. pracy odnośnie zaprzestania realizacji Projektu, Urząd zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji Projektu. W takim przypadku uczestnikom Projektu nie przysługują żadne roszczenia wobec Urzędu.
 7. W kwestiach, które nie zostały ujęte w Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Urząd.

Regulamin – wersja 1.0 z dnia 29.10.2021

 

 

KNG | Regulamin